Regulamin sklepu Sojo.pl

DEFINICJE

1. Sprzedawca – firma Tigred Łukasz Gawin z siedzibą przy ul. Franciszka Zabłockiego 4/21 80-287 Gdańsk, NIP: 5911689428, REGON: 388594326 numer telefonu do wsparcia technicznego +48 609 233 123  (opłaty wg stawek operatora), adres poczty elektronicznej sklep@sojo.pl

2. Sklep – sklep internetowy Sojo.pl dostępny pod adresem https://sojo.pl prowadzony przez Sprzedawcę będący platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Sprzedawca:

        1. udostępnia funkcjonalności Sklepu oraz świadczy na rzecz Użytkowników usługi;

        2. umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów na odległość;

jak również za pośrednictwem której, Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z Towarami będącymi w asortymencie Sklepu. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu udostępnia odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne w celu świadczenia ww. usług.

3. Strona Internetowa Sklep – strona internetowa dostępna pod adresem https://sojo.pl

4. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

5. Użytkownik – korzystająca z funkcjonalności Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

6. Klient – Użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

7. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierającą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

8. Konto użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji i zawarciu tym samym umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika), na którym są gromadzone dane podane przez Użytkownika przy rejestracji Konta Użytkownika, przy czym założenie Konta Użytkownika nie jest wymagane do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień.

9. Towary – znajdujące się w asortymencie Sklepu rzeczy ruchome mogące być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą.

10. Waga przesyłki – jest to masa całkowita jednej paczki wraz z opakowaniem.

11. Forma płatności tzw. Przedpłata – dokonywana w końcowym etapie składania zamówienia za pośrednictwem bezpiecznych serwisów płatności internetowych takich jak PayU, lub przelewem bankowym po zakończeniu składania zamówienia.

12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.

13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

14. Newsletter – udostępniana przez Sprzedawcę usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie wiadomości (maili) za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

I. Postanowienia wstępne

1. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

2. Sprzedawca na Stronie internetowej Sklepu prezentuje Towary należące w szczególności do następujących kategorii: świeczki sojowe.

3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu z wykorzystaniem sieci Internet.

4. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową sprzedaży (poprzez złożenie zamówienia), Sprzedawca dostarczy mu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu informacje o głównych cechach Towarów – informacje o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach, szczegółowy ich opis ze wskazaniem ich głównych cech zamieszczone są pod każdym z Towarów uwidocznionych na stronie internetowej Sklepu.

5. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem praw i dóbr osobistych innych podmiotów. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

II. Sposoby porozumiewania się

1. Sprzedawca pod numerem telefonu do wsparcia technicznego Sklepu Internetowego Sojo.pl: +48 609 233 123, udziela informacji w sprawach zapytań dotyczących Sklepu, w tym umów sprzedaży. Opłata za jedno połączenie zgodnie z taryfą operatora.

2. Bezpośrednio przez stronę internetową Sklepu możliwe jest składanie przez Użytkowników zapytań adresowanych do Sprzedawcy. W tym celu należy na stronie internetowej Sklepu wybrać formularz kontaktowy i wpisać wymagane dane umożliwiające Sprzedawcy udzielenie odpowiedzi w określonych polach formularza zapytania, oraz zaznaczyć wymagane pola.

3. Sprzedawca w sprawie realizacji złożonego zamówienia, w tym w razie konieczności doprecyzowania szczegółów złożonego zamówienia może kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie – przy czym telefonicznie jedynie w razie podania numeru telefonu kontaktowego przez Użytkownika.

III. Ostateczna kwota do zapłaty

1. Ceny Towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), ale nie zawierają Kosztów Dostarczenia Towarów.

2. Koszty Dostarczenia Towarów obejmują m.in. opłaty za usługi pocztowe oraz są uzależnione od wybranej przez Klienta formy płatności oraz od wysokości Cen Towarów w złożonym zamówieniu.

3. Na ostateczną kwotę do zapłaty z tytułu danego złożonego zamówienia składają się: Cena Towarów oraz Koszty Dostarczenia Towarów.

4. O ostatecznej kwocie do zapłaty Użytkownik jest informowany na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia zamówienia i złożenia zamówienia. Są to całkowite koszty, które Użytkownik zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana jest także w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zamówienia.

5. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana w sposób określony w ust. 4 nie ulegnie zmianie.

IV. Konto Użytkownika

1. Sprzedawca świadczy usługi pozwalające Użytkownikowi na założenie na stronie internetowej Sklepu Konta Użytkownika. Dzięki Kontu Użytkownika Sprzedawca udostępnia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu po jednorazowym zarejestrowaniu i każdorazowym zalogowaniu się, przy czym rejestracja Konta Użytkownika oraz jego prowadzenie są nieodpłatne.

2. Rejestracja Konta Użytkownika jest dobrowolna w szczególności w tym sensie, że Użytkownik może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Użytkownika.

3. W celu założenia Konta Użytkownika należy na stronie internetowej Sklepu kolejno:

    1. kliknąć przycisk „Moje konto” znajdujący się na dolnym panelu strony,

    2. kliknąć przycisk „Zarejestruj się”, który przenosi do widoku zakładania konta,

    3. wpisać wymagane dane w określonych polach formularza rejestracyjnego, tj. email, zaznaczyć check-box oznaczający potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptację jego treści oraz nacisnąć przycisk „Zarejestruj się” znajdujący się w widoku zakładania konta.

4. Alternatywnie do sposobu opisanego w ust. 3, Użytkownik może również założyć Konto Użytkownika na stronie internetowej Sklepu poprzez dokonanie zakupu Towarów bez rejestracji, a następnie kliknięcie w opcję „Załóż konto” znajdującą się w widoku podsumowania złożonego zamówienia po zaznaczeniu check-box`a oznaczającego potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptację jego treści.

5. Po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji, Sprzedawca niezwłocznie wyśle na adres korespondencji elektronicznej Użytkownika podany przez niego w toku rejestracji, wiadomość mailową potwierdzającą zarejestrowanie Konta Użytkownika.

6. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości potwierdzającej zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Konta Użytkownika, przy czym usługa ta świadczona będzie nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

7. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia wyłącznie z ważnych przyczyn w postaci uporczywego naruszania przez Użytkownika jego obowiązków określonych w pkt. I. ust. 5. Regulaminu, w razie uprzedniego wezwania Użytkownika przez Sprzedawcę do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu przez Sprzedawcę dodatkowego 14-dniowego terminu oraz niezastosowania się Użytkownika do wezwania pomimo upływu tego terminu.

8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika Sprzedawca może złożyć Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

9. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika w dowolnym czasie, bez okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w szczególności przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sojo.pl żądania usunięcia Konta ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) zarejestrowanego w Sklepie.

10. Skutkiem wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi Konta jest zablokowanie i usunięcie Konta Użytkownika, nie ma to jednak wpływu na prawa nabyte przez Użytkownika przed wygaśnięciem umowy.

IVa. Newsletter

1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez frimę Tigred Łukasz Gawin informacja w formie wiadomości e-mail, zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

2. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów oferowanych przez Sklep, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach, informacje o otwarciu nowych Salonów oraz inne wiadomości dotyczące marki Sojo.pl oraz oferowanych przez nią produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych z marką Sojo.pl.

3. Każdy Newsletter zawiera:

    1. informację o Tigred Łukasz Gawin z siedzibą w Gdańsku jako nadawcy Newslettera,

    2. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,

    3. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.

4. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

5. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej https://sojo.pl w polu „NEWSLETTER”:

    1. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,

    2. wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości typu Newsletter i zaznaczenie check-box`a oznaczającego potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptację jego treści,

    3. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,

    4. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej wiadomości elektronicznej o tytule „Potwierdzenie subskrypcji newslettera ze strony”.

6. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.

7. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.

8. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter, rezygnując z dotychczas świadczonej usługi Newsletter poprzez naciśnięcie (kliknięcie) na link „Anulowanie subskrypcji Newslettera” umieszczony w stopce każdego Newslettera, a następnie ponowne zamówienie usługi Newsletter poprzez dokonanie przez Użytkownika czynności rejestracyjnych w sposób szczegółowo wskazany w ust. 6 powyżej, wskazując nowy adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej https://sojo.pl w polu „NEWSLETTER”.

9. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Newsletter w szczególności poprzez:

    1. kliknięcie na link „Anulowanie subskrypcji Newslettera” umieszczony w stopce każdego Newslettera,

    2. odznaczenie zgody „Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail korespondencji handlowej w postaci NEWSLETTERA na zasadach określonych w Regulaminie sklepu internetowego. Przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, realizowanego przed cofnięciem zgody” w Panelu Użytkownika, a następnie naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz zmiany”,

    3. przesłanie Tigred za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail): sklep@sojo.pl oświadczenia woli o rezygnacji z usługi Newsletter.

    4. naciskając (klikając) link „Rezygnacja” na stronie głównej sojo.pl, bezpośrednio pod polem zapisywania się na usługi Newslettera.

10. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

IVb. Inne formularze

1. Sprzedawca może udostępnić Użytkownikowi za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu również inne formularze, które mogą w szczególności służyć do polecania przez Użytkownika innym użytkownikom Internetu produktów oferowanych w Sklepie lub Sklepu, a także do wzięcia przez Użytkowników udziału w konkursach oraz promocjach organizowanych przez Sprzedawcę, lub też wydania opinii czy oceny produktów, usług lub samego Sklepu.

2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach korzystania z konkretnego formularza następuje z chwilą skorzystania przez Użytkownika z tego formularza. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje każdorazowo w sposób automatyczny po skorzystaniu przez Użytkownika z konkretnego formularza. Sprzedawca może wprowadzić dodatkowe regulaminy określające zasady korzystania z konkretnych formularzy, które będą przekazywane do wiadomości i akceptacji Użytkownikom przed faktycznym skorzystaniem z danego formularza.

V. Sposoby złożenia zamówienia

1. Użytkownik ma możliwość zakupu Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie zamówienia.

    1. bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu (zakładając dobrowolnie Konto Użytkownika lub bez jego zakładania) przechodząc przez ścieżkę zamówienia,

2. W celu złożenia zamówienia bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu należy:

    1. skompletować zamówienie korzystając z koszyka (przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka”. Użytkownik dodaje Towary do koszyka dokonując ich wyboru, zgodnie z opisem i ceną oraz – jeśli Towary są oferowane w różnych rodzajach, gramaturach czy rozmiarach – wybiera rodzaj, gramaturę czy rozmiar),

    2. po przejściu do widoku „Twój Koszyk” i ustaleniu ilości Towarów, kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”,

    3. po przejściu do widoku „Dostawa” wpisać wymagane dane w określonych polach formularza zamówienia; wybrać sposób dostawy, a następnie kliknąć przycisk „przejdź do płatności”,

    4. po przejściu do widoku „Podsumowanie i płatność” wybrać metodę płatności oraz w każdym przypadku zaznaczyć wymagane, check-box`y oraz nacisnąć w przycisk „zamawiam i płacę” lub inny przycisk zawierający jednoznaczne sformułowanie równoważne słowom: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, przy czym oznacza to złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

3. Zamówienia będą realizowane w kolejności ich składania.

4. Złożenie przez Użytkownika zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia wobec Sprzedawcy.

VI. Przekazanie potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży Towarów

1. Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, wyśle – na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej – wiadomość elektroniczną potwierdzającą otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy.

2. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej zostaje zawarta umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikiem jako Klientem a Sprzedawcą.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej.

VII. Płatności.

1. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności za Towar.

– za pośrednictwem bezpiecznych serwisów do płatności internetowych m.in. PayU – w tym przypadkach Użytkownik zobowiązany jest zapłacić z góry za zakupione Towary przed realizacją zamówienia (tzw. przedpłata) poprzez system PayU udostępniony w kolejnych etapach składania zamówienia,

– przez przelew, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić z góry za zakupione Towary przed realizacją zamówienia (tzw. przedpłata). W takim przypadku Użytkownik powinien wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy zgodną z zamówieniem całą kwotę Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów w okresie do 2 dni od otrzymania od Sprzedawcy wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia – w przeciwnym razie Sprzedawca jest uprawniony do uznania, że Użytkownik anulował swoje zamówienie.

Wpłat za zamówienia trzeba dokonywać na poniższe dane:

Właściciel konta: Tigred Łukasz Gawin

Numer konta: 32 1240 3783 1111 0011 0204 2310

Adres banku: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kościerzynie

W tytule przelewu należy podać nr zamówienia.

VIII. Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3. Sprzedawca przystąpi do realizacji złożonego zamówienia niezwłocznie po wysłaniu drogą elektroniczną potwierdzenia otrzymania złożonego zamówienia oraz – w przypadku wybrania jako sposobu płatności przedpłaty – po zaksięgowaniu całej kwoty Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

4. Czas realizacji złożonego zamówienia obejmuje okres w którym Sprzedawca przygotowuje do wysyłki przesyłkę kompletując zamówione Towary oraz są one dostarczone za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

5. Czas kompletacji zamówienia wynosi najczęściej 1 dzień roboczy, ale może wynosić do 5 dni roboczych i rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji złożonego zamówienia, a kończy w momencie odbioru przesyłki przez Dostawcę.

6. Dostawcy, z którymi współpracuje Sprzedawca:

– Inpost sp. z o.o.

7. Liczba Dni roboczych potrzebnych do realizacji Dostawy:

– Inpost sp. z o.o., do 2 dni roboczych po podjęciu towaru od Sprzedawcy lub z paczkomatu Nadawczego

8. W przypadku wyboru skrytki pocztowej jako formy Dostawy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

9. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT albo przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania zamówienia, fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com

12. Po dokonaniu Dostawy zakupionego Towaru, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Klientem może przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

IX. Koszt dostawy,

1. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia i wybranej formy płatności. Są naliczane automatycznie w ostatnich etapach procesu składania zamówienia.

2. Koszt dostawy przysyłki nie przekraczającej wartości 150,- PLN wynosi 9,90,- PLN brutto paczki o wadze do 25kg dostarczonej do paczkomatu.

3. Przy wybranej formie płatności tzw. Przedpłata (przelewem bankowym lub poprzez serwis płatności internetowych) jeżeli wartość zamówionych towarów wyniesie do 150,- PLN a jej masa całkowita wyniesie do 25kg, koszt przesyłki wyniesie 9,90,- PLN.

6. Przy wybranej formie płatności tzw. Przedpłata (przelewem bankowym lub poprzez serwis płatności internetowych) jeżeli wartość zamówionych towarów przekroczy kwotę 150,- PLN a jej masa całkowita wyniesie do 25kg, koszt przesyłki wyniesie 0,- PLN.

7. Koszty przesyłki opisane w punktach: 2, 3, 4, 5 i 6 tego artykułu dotyczą każdej przesyłki o masie całkowitej do 25kg i są naliczane we wskazany sposób do każdej przesyłki o podanej całkowitej masie.

X. Waga przesyłki,

1. Waga przesyłki nie może przekroczyć masy całkowitej 25 kg w jednej paczce.

2. W jednym zamówieniu możliwe jest zakupienie towarów o łącznej masie przesyłek do 125kg co daje 5szt. przesyłek o masie do 25kg. W trakcie zamówienia produkty zostaną automatycznie podzielone na przesyłki o masie do 25kg. Koszt każdej z 5 paczek zostanie naliczony osobno dla poszczególnej paczki zgodnie z art. VIII

XI. Prawo do odstąpienia od umowy.

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy – zawierającym informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponoszonych przez Konsumenta

XII. Procedura rozpatrywania reklamacji.

1. Na Sprzedawcy ciąży obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.

2. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolny sposób dostatecznie ujawniający jego wolę.

4. Celem ułatwienia Klientowi złożenia reklamacji, Sprzedawca:

    1. rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nr konta bankowego, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), nr telefonu,, formę rekompensaty, podanie nr zamówienia, podanie informacji jakie konkretnie towar jest reklamowany i z jakiego powodu,

    2. informuje Klienta o możliwości skorzystania z przykładowej procedury reklamacyjnej opisanej na stronie internetowej Sklepu w stopce w bloku „Reklamacje”.

    Z powyższych zaleceń Sprzedawcy lub z opisanej na stronie internetowej Sklepu procedury zgłoszenia reklamacji Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować, a brak skorzystania nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę można składać w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres : sklep@sojo.pl.

6. Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację i ustosunkuje się do niej udzielając odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w sposób wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

7. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Klienta wskazanymi w tej reklamacji.

XIII. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome czy też Apple Safari.

2. Do składania zamówień niezbędne jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

XIV. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, takich jak w szczególności: rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/

2. Podmiotem uprawnionym właściwym dla Sprzedawcy w rozumieniu art. 31 ust 1 ustawy z dnia z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest (zgodnie z wykazem udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php) Inspekcja Handlowa – Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XV. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu https://sojo.pl w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika.

Regulamin jest także przesyłany – w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie przez Użytkownika – na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w przypadku zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu.

2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Użytkowników wynikających z przepisów prawa. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:

    1. zmiany w prawie.

    2. przyczyny organizacyjne, w szczególności:

        – zmiany z zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności w postaci zmian jej profilu, zmian zakresu asortymentu Towarów, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),

        – zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy,

        – zmiany w zakresie sposobów płatności,

        – zmiany w zakresie sposobów dostarczenia Towarów,

        – inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu.

4. W razie zmiany Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie tej zmiany będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.